در گوشه و كنار نقاط مختلف شهرستان كازرون زيارتگاههائي وجود دارد كه مورد اعتقاد  واعتماد مردم بوده و در مناسبت ها و فرصت هاي گوناگون قشرهاي مختلف مردم با حضوردر اين زيارتگاهها از مقام شامخ اين بزرگان تجليل به عمل مي آورند 

براساس برخي منابع تاريخي و گفته ها و شنيده هاي مردم كه سينه به سينه نقل شده ، اين زيارتگاهها متعلق به امامزاده ها ، صاحبان كرامت ، مشايخ و بزرگاني بوده كه در زمان حيات خويش از محبوبيت و جايگاه  ويژه اي برخوردار بوده اند و اكنون نيز براي مردم احترام و ارزش  خاصي دارند.

در ادامه اسامي بقاع متبركه اي كه در شهرستان كازرون وجود دارد بر اساس حروف الفبا ذكر مي شود و تصوير مقبره برخي از آنان نيز در معرض ديد شما قرار مي گيرد .

 

رديف

نام  بقاع متبركه

آدرس

        1          

امامزاده آقا

كازرون بخش جره و بالاده شهر بالاده

        2.           

امامزاده آقا مير حسن

كازرون بخش خشت و كمارج  روستاي محل الدين

        3.           

امامزاده آقامير حسن عسكري

كازرون بخش خشت و كمارج  روستاي بنه سيده محمد

        4.           

امامزاده ابوالحسني

كازرون  بخش جره و بالاده شهر بالاده

        5.           

امامزاده ابوالفتح

كازرون بخش مركزي روستاي حسن آباد آب

        6.           

امامزاده اسماعيل

كازرون بخش جره و بالاده  شهربالاده

        7.           

امامزاده امام

كازرون بخش كوهمره روستاي نودان

        8.           

امامزاده امامزاده (ع)

كازرون بخش جره و بالاده روستاي سريزجان

        9.           

امامزاده با با سالار

كازرون بخش مركزي روستاي مشتان

      10.          

امامزاده بابا محمد

كازرون بخش كوهمره روستاي ابوالحيا

      11.          

امامزاده باباسالان

كازرون بخش مركزي روستاي شاپور

      12.          

امامزاده بي بي بزرگ

كازرون بخش مركزي روستاي هفتپاره

      13.          

امامزاده بي بي حليمه خاتون

كازرون بخش خشت و كمارج  روستاي پير مهلت

      14.          

امامزاده بي بي حليمه خاتون

كازرون بخش خشت و كمارج  روستاي سرمله

      15.          

امامزاده بي بي حورو بي بي نور

كازرون بخش مركزي خيابان سلمان فارسي

      16.          

امامزاده بي بي حوري

كازرون بخش مركزي روستاي نرگس زار

      17.          

امامزاده بي بي خاتون

كازرون بخش مركزي كوي مصلي

      18.          

امامزاده بي بي دختران

كازرون بخش مركزي كوي فخاران

      19.          

امامزاده بي بي روگير

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      20.          

امامزاده بي بي زبيده

كازرون بخش مركزي كوي چهابي خيابان حضرتي

      21.          

امامزاده بي بي شيرين

كازرون بخش مركزي روستاي مشتان

      22.          

امامزاده بي بي صاحبوقت

كازرون بخش مركزي روستاي دريس

      23.          

امامزاده بي بي نصر تخاتون

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      24.          

امامزاده پيرابوالحسن

كازرون بخش كوهمره روستاي امامزاده

      25.          

امامزاده پيرحاجت

كازرون بخش كوهمره روستاي گرگدان

      26.          

امامزاده پيرخنگه سوار

كازرون بخش جره و بالاده روستاي حسين آباد

      27.          

امامزاده پيرزاهد

كازرون بخش جره و بالاده روستاي قصر علي

      28.          

امامزاده پيرسبز

كازرون بخش مركزي روستاي پيرسبز

      29.          

امامزاده پيرسيد محمد

كازرون بخش مركزي كوي مصلي 

      30.          

امامزاده پيرشيخ (محمودشاه)

كازرون بخش مركزي كوي گنبد

      31.          

امامزاده پيرشيخ وارث

كازرون كوهمره روستاي ابوالحيات

      32.          

امامزاده پيرعلوي

كازرون بخش جره و بالاده: روستاي جره

      33.          

امامزاده پيرغيب

كازرون بخش جره و بالاده روستاي ايلان

      34.          

امامزاده پيرغيبي

كازرون بخش خشت و كمارج   روستاي كمانكشي

      35.          

امامزاده پيرقيس 

كازرون بخش مركزي روستاي قلعه سيد

      36.          

امامزاده پيرك

كازرون بخش مركزي خيابان ابواسحق

      37.          

امامزاده پيرك

كازرون بخش مركزي روستاي مهرنجان

      38.          

امامزاده پيركرماني

كازرون بخش مركزي خيابان توحيد

      39.          

امامزاده پيركلخنگي

كازرون بخش كوهمره روستاي تل نادر

      40.          

امامزاده پيرمالك

كازرون بخش مركزي خيابان حضرتي

      41.          

امامزاده پيرمحراب

كازرون بخش مركزي روستاي پوسكان

      42.          

امامزاده پيرمحمد

كازرون بخش مركزي روستاي جروق

      43.          

امامزاده پيرميان

كازرون بخش كوهمره روستاي ديكانك 

      44.          

امامزاده پيرميدان

كازرون بخش مركزي كوي فخاران

      45.          

امامزاده پيريحيي و پير سحابي

كازرون بخش جره و بالاده روستاي سويس

      46.          

امامزاده تن

كازرون بخش مركزي كوي مصلي

      47.          

امامزاده جابر

كازرون بخش مركزي روستاي دريس

      48.          

امامزاده چاه مراد

كازرون بخش مركزي كوي گنبد

      49.          

امامزاده چهار سران

كازرون بخش جره و بالاده روستاي جره

      50.          

امامزاده چهاربرادران

كازرون بخش مركزي خيابان محمدي

      51.          

امامزاده چهارده معصوم

كازرون بخش خشت و كمارج  روستاي چهار برج

      52.          

امامزاده چهل تن

كازرون بخش جره و بالاده روستاي باغدشت

      53.          

امامزاده حاج آقابابا

كازرون بخش مركزي كوي فخاران 

      54.          

امامزاده حسن

كازرون بخش جره و بالاده روستاي جره

      55.          

امامزاده خواجه خضر

كازرون بخش كوهمره روستاي ميانكتل

      56.          

امامزاده دوبرادران

كازرون بخش مركزي روستاي شاپور

      57.          

امامزاده زادمحمد

كازرون بخش جره و بالاده روستاي سيريزجان

      58.          

امامزاده زين الدين

كازرون بخش جره و بالاده روستاي دادين سفلي

      59.          

امامزاده زين الدين شهريار

كازرون بخش مركزي خيابان محمدي

      60.          

امامزاده سادات

كازرون بخش كوهمره روستاي دوسيران

      61.          

امامزاده سلطان پير حسن

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      62.          

امامزاده سلطان خاتون

كازرون بخش مركزي روستاي دادين سفلي

      63.          

امامزاده سيدابوالحسن

كازرون بخش مركزي روستاي كاسكان

      64.          

امامزاده سيداحمد

كازرون بخش مركزي كوي مصلي

      65.          

امامزاده سيداسماعيل

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      66.          

امامزاده سيداصيل الدين

كازرون بخش مركزي روستاي بليان

      67.          

امامزاده سيدامين الدين

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      68.          

امامزاده سيدجعفر

كازرون بخش مركزي روستاي پاگاه

      69.          

امامزاده سيدجلال الدين

كازرون بخش جره و بالاده روستاي گودگاه

      70.          

امامزاده سيدجمال الدين

كازرون بخش مركزي كوي مصلي

      71.          

امامزاده سيدجمال الدين

كازرون بخش مركزي كوي بازار 

      72.          

امامزاده سيدحسن

كازرون بخش مركزي روستاي خشك آباد

      73.          

امامزاده سيدحسن

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      74.          

امامزاده سيدحسين

كازرون بخش مركزي روستاي سيد حسين

      75.          

امامزاده سيدحسين

كازرون بخش جره  و بالاده  روستاي ابوالحسني

      76.          

امامزاده سيدرضا

كازرون بخش مركزي خيابان قدمگاه

      77.          

امامزاده سيدزادعلي

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      78.          

امامزاده سيدزيد علي

كازرون بخش مركزي كوي عليا كوچه حكمت

      79.          

امامزاده سيدزين العابدين

كازرون بخش مركزي كوي مصلي

      80.          

امامزاده سيدسبز

كازرون بخش مركزي روستاي نصير آباد 

      81.          

امامزاده سيدسلام اله

كازرون بخش مركزي كوي مصلي

      82.          

امامزاده سيدشاهير

كازرون بخش خشت و كمارج

      83.          

امامزاده سيدشمس الدين

كازرون بخش مركزي روستاي مهبودي عليا

      84.          

امامزاده سيدعبداله

كازرون بخش مركزي روستاي بليان

      85.          

امامزاده سيدعبداله

كازرون بخش مركزي روستاي فتح آباد

      86.          

امامزاده سيدعبداله مالكي

كازرون بخش مركزي روستاي عربها

      87.          

امامزاده سيدغياث الدين

كازرون بخش مركزي كوي عليا 

      88.          

امامزاده سيدقوام الدين

كازرون بخش جره و بالاده روستاي جره

      89.          

امامزاده سيدكمال الدين

كازرون بخش جره و بالاده شهر بالاده

      90.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش مركزي كوي عليا

      91.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش جره و بالاده  روستاي پاگاه

      92.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش مركزي روستاي ابوعلي

      93.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش مركزي كوي  آهنگران

      94.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش مركزي كوي چهابي

      95.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش مركزي كوي مصلي

      96.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش جره و بالاده روستاي جواليقان

      97.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش مركزي روستاي زوالي

      98.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش جره و بالاده روستاي سرمشهد

      99.          

امامزاده سيدمحمد

كازرون بخش خشت و كمارج  روستاي تنگگچي عليا

     

ادامه درصفحه بعد

 

 

* استفاده از مطالب اين سايت با ذكرمنبع بلا مانع است